KulturMøllen Fiddlers

Ønsker du at kontakte KulturMøllen kan de ske ved henvendelse til:

Stina Rohde - tlf. 27397776 - mail stina_rohde@hotmail.com

eller

Camilla Forrest - tlf. 25749012 - mail cfm1981@live.dk

 

Ønsker du at kontakte Fiddlers kan det ske ved henvendelse til:

Carsten Hyldgård - tlf. 50807090

mail kibaektaxi@gmail.com

eller

Lena Ælmholdt Hansen - tlf. 27345345 

mail lenahansen71@gmail.com

 

 

Kontakt bestyrelsen for Støtteforeningen/KulturMøllen

Formand Karl Erik (Kalle) Kristensen, tlf. 20 86 17 22

Næstformand Kaj Thomsen, tlf. 26 15 30 29 

Kasserer Knud Nielsen, tlf. 23 39 01 54      

Bestyrelsesmedlem Bent Sørensen, tlf. 40 34 75 86

Bestyrelsesmedlem Sv. Aage Hansen, tlf. 50 78 16 89         

Bestyrelsesmedlem Erik Thomsen, tlf. 21 20 11 10

Bestyrelsesmedlem Erik Pedersen, tlf. 42 49 25 10

Møllelaugets bestyrelse (den juridiske enhed)

Kontakt bestyrelsen

 

Formand Mogens Øster

Tlf. 40 68 05 73

oester.mogens@gmail.dk                                                

 

Mary Frølund

Tlf. 29 86 47 99

maryfroelund@gmail.com 

  

Sekr. Knud Nielsen

Tlf. 23 39 01 54   
knud0505@outlook.dk
           


Poul Bech

Tlf. 20 13 30  58

poulbech@mail.dk

 

Bjarne Elmholt                                            
Tlf. 22 15 25 69
bjarneelmholdt@gmail.com
 
Paul Krogh
Tlf. 21 82 80 23              

lpkrogh54@gmail.com

 

Per Mathiasen

Tlf. 21 77 30 90

per.v.mathiasen@icloud.com

 

 

KulturMøllen

 

Vedtægter for den selvejende institution Kibæk Møllelaug

Den selvejende institution Kibæk Møllelaug er stiftet med henblik på bevaring af Kibæk Mølle primært til gavn for borgerne i Assing Sogn.

§1

Formål:

at eje Kibæk Mølle

at vedligeholde og bevare møllebygningerne samt de tilhørende grønne områder.

at udnytte bygningerne og omgivelserne til oplysende, kulturelle, idrætslige og almene formål.                                                                    

at møllebygningerne kan tilpasses aktuelle formål. 

 

§2

Bestyrelse:

Bestyrelsen for den selvejende institution består af 7 medlemmer

som udpeges således:

                      3 medlemmer udpeges af Støtteforeningen for Kibæk Møllelaug

                      2 medlemmer udpeges af Kibæk Lokalråd

                     1 medlem udpeges af Handelsudvalget i Kibæk

                     1 medlem udpeges af Kibæk Idrætsforening

                       

 

 

Bestyrelsesmedlemmerne udpeges for en 2-årig periode med virkning fra 1. april således:

Støtteforeningen for Kibæk Møllelaug - 1 i lige år og 2 i ulige år.          Kibæk Lokalråd 1 i lige år og 1 i ulige år  Kibæk Idrætsforening 1 i ulige år                                                        Kibæk Handelsudvalg 1 i lige år                                      

Bestyrelserne i de ovenfor anførte foreninger skal ligeledes udpege hver 1 suppleant, som skal indtræde i bestyrelsen, såfremt et medlem får varigt forfald.

Bestyrelsen konstituerer sig i henhold til ovenstående udpegning hvert år i april måned, således: formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen har pligt til at føre en protokol hvori indføjes alle vigtige beslutninger taget på bestyrelsesmøder samt konstituering af bestyrelsen.                                                                       

Af protokollen skal endvidere fremgå, hvem der har deltaget i møderne, samt bestyrelsens beslutninger om kommende møder. 

Protokollen skal underskrives af bestyrelsen.                                                                                    

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindelig stemmeflerhed, idet bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 5 ud af 7 medlemmer er tilstede. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.                                                                                                      Protokollen skal underskrives af bestyrelsen umiddelbart efter mødet, eller på det efterfølgende møde.

En siddende bestyrelse kan ikke afgå, før ny bestyrelse er tiltrådt.

Den selvejende institution tegnes af bestyrelsen. Den selvejende institution hæfter kun med sin formue.                                                        

Vedtægtsændringer kræver kvalificeret flertal i bestyrelsen - fem medlemmer -, og skal godkendes på to på hinanden følgende bestyrelsesmøder med mindst 4 ugers mellemrum.

Beslutning om køb og salg af fast ejendom og pantsætning af fast ejendom kræver enighed i bestyrelsen.

§3                                  Regnskabsår:

Den selvejende institutions regnskabsår er kalenderåret. Inden 3 måneder efter regnskabsårets udløb skal det reviderede regnskab godkendes af bestyrelsen. Regnskabet fremlægges til offentligt gennemsyn på Møllelaugets hjemmeside i en periode på 30 dage fra bestyrelsens godkendelse.                                                                                                                  

§4

Revision.

Den selvejende institutions regnskab revideres af 2 af bestyrelsen udpegede revisorer, der ikke kan være medlem af bestyrelsen.

Den selvejende institutions regnskaber opgøres efter lovgivningens regler herom og opgøres i øvrigt efter god regnskabsmæssig skik.

Revisionen skal påse, at den selvejende institutions likvide midler er anbragt på betryggende vis. 

I tilfælde af institutionens ophør foretages likvidation af et likvidationsudvalg på 4 medlemmer, der udpeges af Støtteforeningen for Kibæk Møllelaug, Kibæk Lokalråd, Handelsudvalget i Kibæk og Kibæk Idrætsforening med et medlem hver.

Eventuelt overskydende likvidationsprovenue uddeles efter likvidationsudvalgets beslutning til kulturelle og almene formål i Assing Sogn.

De indeholdte vedtægtsændringer er behandlet og godkendt 1. gang på bestyrelsesmødet den 13. marts 2019 og endelig godkendt ved 2. behandling på bestyrelsesmødet den 16. maj 2019.

 

 

           

 

Tillægsvedtægt for Støtteforeningen