Kibæk Mølles historie

 Kære Kibækborger                                                                                             

  

(Møllen ejes af borgerne i Kibæk og Assing sogn)     

 

Ja det er rigtig, du ejer en del af alle Møllebygningerne og de ca. 3½ ha med søer og stier omkring Kibæk gl. Mølle.  Det har en værdi af 3-4 millioner kroner.

       

Kibæk gl. Mølles historie går helt tilbage til Valdemar Atterdags regeringsperiode 1340 – 1375. Han udstedte blandt andet et kongeligt dekret om, at vandet ikke skulle have lov til at flyde i havet, før det havde gjort nytte. Det var opstarten til, at der blev oprettet hundredvis af vandmøller i Danmark.

 

Nøjagtigt hvilket år møllen er opført vides ikke, men den er opført i blad 113 B i Rigets Forfølgings-protokol år 1466. Det var en opgørelse over statens ejendomme, og hvor meget de skulle betale i afgift til Staten. På et tidspunkt hørte ca. 600 tdl. til møllens besiddelser.

Kibæk Mølle er en væsentlig del af Kibæk`s kulturarv, både på grund af Møllens omfattende historie og dens indflydelse på, at Kibæk By er opstået. Samtidig er Møllens ca. 3 ha arealer, med beliggenhed midt i Kibæk By, efterhånden omdannet til et meget besøgt rekreativt område med søer, stier, rhododendronbede, plæner samt hyggesteder med bænke.  En Ø i naturområdet ved mølledammens udløb er blevet frilagt. Der er fri adgang til øen via den flotte hvide bro. De 2 Mølledamme har i praksis gennem årene vist sig at fungere som klimasikring for den lavtliggende del af Kibæk, når der er tøbrud - skybrud og lignende mængder nedbør. En klimasikring, det ser ud til, at der vil blive yderligere brug for i fremtiden. 

Møllen brændte i 1826. En brandopgørelsen viser, at der dengang var 9 bygninger, hvoraf de 7 brændte. Der var 2 kværne med sigte samt 2 pillekværne, hvoraf den ene var til boghvede. I 1830 var Møllen bygget op igen, men med færre bygninger.

Oprindelig var møllen forsynet med et Overfalds Vandhjul, og der var rigelig vand til at trække mølleriet. I 1889 – 1893 blev vandhjulet udskiftet med en Francies Vandturbine på 16 hk. som var bygget på Mahlers maskinfabrik i Vejle. Vandforsyningen skete gennem et stemmeværk og et rør fra Mølledammen. Stemmeværket og røret anvendes stadig efter at de blev fornyet i 2007. Den gamle Francis turbine og turbinebrønden var så tæret af rust, at de ikke umiddelbart kunne restaureres.  Det er lykkedes at finde både en turbine og en generator, som har været anvendt i bølgebryderprojektet ”Danish Wave Dragon”. Der er etableret en ny turbinebrønd som turbinen og generatoren nu er monteret  og producere nu strøm til el nettet.

Kibæk Mølle har tidligere produceret og leveret strøm til Kibæk Elværk. En sådan aftale blev indgået i 1917. Formentlig i 1920erne var der oven på Møllen bygget en vindmølle som hjalp med at levere kraft til kværne og andre maskiner. Den bærende konstruktion til vindmøllen ses stadig i møllebygningen.

I dag består Møllen af stuehuset, som er totalrenoveret og udlejet til Blå Kors Danmark til et værested kaldet ”Den Blå Mølle”. Stuehuset er fra 1800 tallet. Man ser lagerbygningen med de karakteristiske 6 røde porte og den gamle køregang, hvorfra man hejste kornet op på loftet, så det kunne blive malet i kværnen o.s.v. Bagved ses dele af den gamle møllebygning med turbinen og udløbet af vand fra turbinen ud i møllebækken. Turbinen er monteret ca. 3½ m under vandspejlet i Mølledammen.

Øst fløjen af Møllens vinkelbygning er udlejet til ”Aaskov MC-Venner”, der har indrettet et klubhus. I denne fløj er ligeledes indrettet toiletter som anvendes når der er arrangementer i Møllen.

Kibæk Mølle har gennem tiden været privatejet. Da den sidste møller Thorvald Eriksen døde, opstod tanken om, at bevare den kulturhistoriske bygning med dens lange historie, og den store betydning Møllen har haft for området og Kibæks opståen. Aaskov kommune var initiativtager til at Kibæk Møllelaug blev oprettet i 1995. Møllelauget købte Kibæk Mølle af enkefru Signe Eriksen. I 1997 fik Møllen lagt nyt tag, og siden er der løbende foretaget en betydelig renovering af Møllen.

Bag Kibæk Møllelaug står i dag en Støtteforening med ca. 200 medlemmer, som primært har til opgave via forskellige arrangementer at skaffe penge til Møllens drift og renovering. Endvidere er der rigtig mange borgere, der lægger frivillig arbejdskraft til for at bevare Møllen.

Støtteforeningen for Kibæk Møllelaug har en bestyrelse på 7 medlemmer valgt på foreningens generalforsamling. De 7 bestyrelsesmedlemmer er:

Knud Nielsen, tlf. 2339 0154, Hasse Jensen, tlf. 4026 8875, Sv. Aage Hansen, tlf. 5078 1689, Bent Sørensen, tlf. 4034 7586, Kaj Thomsen, Erik Thomsen, Kalle Kristensen

Møllelauget består af 7 medlemmer udpeget af dels Støtteforeningen for Kibæk Møllelaug, Kibæk Borgerforening, Aaskov Erhvervsforening/Handelsudvalget i Kibæk og Kibæk Idrætsforening.

Laugets 7 medlemmer er: Paul Krogh tlf. 21828023, Hasse Jensen tlf.4026 8875, Poul Bech tlf. 2013 3058, Knud Nielsen tlf. 2339 0154, Bjarne Elmholdt tlf. 22152569, Sten R. Jensen tlf. 4026 8858, Mogens Øster tlf. 8640 4039.

Møllen er i dag rammen om mange sociale, musikalske og kulturelle arrangementer, hvortil der er adgang for alle borgere, og vi oplever en stigende interesse for de aktiviteter, der sker i og omkring møllen.    

Af faste arrangementer afholder Støtteforeningen hvert år et stort cykelsponsorløb, musikforeningen ”Fiddlers” hvert år 2 musikarrangementer. I december afholder Kibæk By hvert år et stort jule arrangement, hvor hele møllebygningen er lavet om til en stor julestue. Herudover er der andre arrangementer der ikke på forhånd er fastlagt.

Efter at Kibæk Mølle blev overtaget af Kibæk Møllelaug, har møllen i 1997 fået nyt tag. En nyere tilbygning, - et silotårn fra omkring 1969 – blev ved samme lejlighed revet ned. I 2000 og 2001 blev stuehuset total renoveret indvendigt, - alt sammen i respekt for historien.                               

I perioden fra 2006 til 2015 er den tidstypiske glasveranda med buede og farvede ruder blevet totalt renoveret – stuehuset har fået nye døre, vinduer og trapper. Gulvet i møllebygningen er udskiftet. Forpladsen har fået ny belægning med asfalt og pegsten    

Der er etablerer en hvid romantisk bro over til den ”Lille Ø”

Senest er der på møllens jord etableret et fantastisk naturområde med rhododendronbede, æbletræer og 2 nye søer.                  

Turbinebrønden og turbinen er blevet totalrenoveret.

At restaurere den gammel historisk bygning kræver nænsomhed for at sikre og fastholde Møllens fælles historie i lokalsamfundet. Det kræver frivillige kræfter og hårdt arbejde. Det kræver også mange frivillige kræfter og hårdt arbejde at fremskaffe de økonomiske midler, der er nødvendige for at møllen kan sikres for fremtiden, og hermed være et fælles samlingspunkt for alle Kibækborgere. Derfor må vi som selvejende institution til stadighed have øjnene åbne for de muligheder, der foreligger for økonomisk støtte til bevarelse af Kibæks historie.       

 

Møllelauget har fået hjælp af rigtig mange frivillige kræfter i Kibæk også af økonomisk art. Det  vil vi også fremover have brug for. Og det tror vi på. Tak for det!