Navne - vedtægter og sidste mødereferat

Vi vil gerne i kontakt med dig

      


Formand Aage Christensen                    20855646   

Aage.christensen@mail.dk                                                


N-formand Hasse Jensen                         26838837      

  toveoghasse@gmail.com   


Kasserer Mogens Øster                           40680573
oester.mogens@gmail.com
   

   

Sekr. Knud Nielsen                                 23390154   
knud0505@gmail.com
           


Poul Bech                                                20133058

poulbech@mail.dk

Bjarne Elmholt                                             22152569
bjarneelmholt@gmail.com
           

Steen Jensen                                           40268858              

stera@stera.dk


                   

                   

Vedtægter for den selvejende institution Kibæk Møllelaug

     


Den selvejende institution Kibæk Møllelaug er stiftet med henblik på bevaring af Kibæk Mølle primært til gavn for borgerne i Assing Sogn.

§ 1

Formål:    

at eje Kibæk Mølle

at vedligeholde og bevare møllebygningerne

at udnytte bygningerne og omgivelserne til oplysende, kulturelle, idrætslige og almene formål.

at møllebygningerne kan tilpasses aktuelle formål.


§ 2    

Bestyrelsen:                                                                                                                                                     

Bestyrelsen for den selvejende institution består af 7 med-

lemmer, som udpeges således:

     3 medlemmer udpeges af Støtteforeningen for 

        Kibæk Møllelaug.

     2 medlemmer udpeges af Kibæk Borgerforening. 

      1 medlem udpeges af Aaskov Erhvervsforening/Handelsud-

        valget i Kibæk.

     1 medlem udpeges af Kibæk Idrætsforening.                                                                                                                                   

                           

Bestyrelsesmedlemmerne udpeges for en 2-årig periode med virkning fra 1. april således:    

Støtteforeningen for Kibæk Møllelaug - 1 i lige år og 2 i ulige år.

Kibæk Borgerforening - 1 i lige år og 1 i ulige år.     Aaskov Erhvervsforening/ Handelsudvalget i Kibæk - 1 i lige år.

Kibæk Idrætsforening - 1 i ulige år.    

Samme bestyrelsesudnævnende institutioner som anført ovenfor skal ligeledes udpege hver 1 suppleant, som skal indtræde i bestyrelsen, såfremt et medlem får varigt forfald.

Bestyrelsen konstituerer sig i henhold til ovenstående udpegning hvert år i april måned, således: formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen har pligt til at føre protokol, hvori indføjes alle beslutninger på bestyrelsesmøder, konstituering af bestyrelser og alle vigtige beslutninger. Protokollen skal underskrives af bestyrelsen.

En siddende bestyrelse kan ikke afgå, før ny bestyrelse er tiltrådt.

Den selvejende institution tegnes af bestyrelsen.

Den selvejende institution hæfter kun med sin formue. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindelig stemmeflerhed, idet bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 5 ud af 7 medlemmer er tilstede. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.


Vedtægtsændringer kræver kvalificeret flertal i bestyrelsen - fem medlemmer - og skal godkendes på to på hinanden følgende bestyrelsesmøder med mindst 4 ugers mellemrum.

Beslutning om køb og salg af fast ejendom og pantsætning af fast ejendom kræver enighed i bestyrelsen.

§ 3 

Regnskabsår:      

Den selvejende institutions regnskabsår er kalenderåret. Inden 3 måneder efter regnskabsårets udløb skal det reviderede og af bestyrelsen godkendte regnskab fremlægges til offentlig gennemsyn. Regnskabet fremlægges til gennemsyn i en periode på 30 dage fra bestyrelsens godkendelse i de lokale pengeinstitutter i Kibæk.

 

§ 4    

Revision.

Den selvejende institutions regnskab revideres af en af bestyrelsen udpeget registreret revisor.

Den selvejende institutions regnskaber opgøres efter lovgivningens regler herom og opgøres i øvrigt efter god regnskabsmæssig skik.

Revisionen skal påse, at den selvejende institutions likvide midler er anbragt på betryggende vis samt påse at den løbende kassebeholdning er mindst mulig.

§ 5

       

I tilfælde af institutionens ophør foretages likvidation af et likvidationsudvalg på 4 medlemmer, der udpeges af Støtteforeningen for Kibæk Møllelaug, Kibæk Borgerforening, Aaskov Erhvervs­forening! Handelsudvalget i Kibæk og Kibæk Idrætsforening med et medlem hver.

Eventuelt overskydende likvidationsprovenue uddeles efter likvidationsudvalgets beslutning til kulturelle og almene formål i Assing Sogn.

Disse vedtægter træder i kraft den                 

Således vedtaget på bestyrelsesmødet den .....


  

Aage Christensen      

Ove Buelund

 

Hasse Rahbek Jensen   

Knud Nielsen            


Christian Sørensen

Poul Bech      


Mogens Pedersen


 


Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

02.11 | 18:57

Iflg J.M.Kjærsig og Johan C. Sulkjær: Assing Sogn i Hammerum Herred ISBN 87-87643-53-7.Side 54 står der hvem der var ejere.

...
23.04 | 20:20

Tak for de pæne ord Hans. Thorvald vil snarest få sit rette navn tilbage.
PS På anden vis sender jeg dig et par mail, som jeg har haft med en mand.
mvh.

...
08.04 | 19:59

Hej Knud.
Flot hjemmeside!
Lige en lille detalje: Den seneste ejer hed Thorvald Eriksen ( ikke Thorkild )
Bedste hilsner og god påske
Hans Kjærsgaard

...
30.01 | 14:28

Mange flotte og minderige fotos. Har selv tilbragt mange timer på Kibæk Mølle, hjalp bl.a. de to ansatte Svend Hartvigsen og Holger Pedersen efter skoletid.

...
Du kan lide denne side