Løste arbejdsopgaver 2004 - 2017

 

 

Aktivitetsliste/udførte opgaver i perioden 2004 til 2017.

Revideret 18. febr. 2017.

 

 

Optagelse i Dansk Mølleforening

Kibæk Møllelaug søger optagelse i Dansk Mølleforening   - er optaget marts 2005

 

 Nordgavlen skal  frigøres for jord- og vandtryk

 Jord fjernes og dræn nedlægges - dræn ført under vandindtag fra Mølledammen fært videre til bækken bag møllen – rør for vandindtag kraftigt forstærket ved samme lejlighed       

Udført 2005

 Blå Mølle vinduer og døre Der søges midler hjem – besluttet 9/6.05                     t

Velux-fonden søges til det hele   Afslag foreligger fra Velux Fonden. Rationel søgt om fri levering af vinduer. 22/9.-05 rykket for svar. Evt. søges hos andre vinduesleverandører.

20. okt. 2005 der foreligger afslag fra Rationel, men tilbud fra samme om en meget favorabel pris på nye døre og vinduer..

Der udfærdiges ansøgning til Obbekjer-fonden om økonomisk støtte til døre/vinduer.

Ansøgningerne gav ikke det forventede resultat, hvorfor udskiftningen af døre og vinduer udsættes.

 Nov. 2009 Der indhentes nyt tilbud på døre og vinduer, men vi mangler stadig økonomi.

2010 – vi er i gang med at undersøge om vi kan få del i bygningsfornyelsesmidlerne, som Kibæk har fået andel i.  Efter ændringer af vores reg. i BBR  2010 har vi nu søgt og fået bevilget støtte via bygningsfornyelsesmidlerne (25 % af omkostningerne) Vinduer og døre bestilt hos Rationel – leveret i uge 39.  I okt. 2010 er de nye døre og vinduer monteret  Begge nordlige trapper i stuehuset fornyet fra grunden

 Arbejdet udført og færdiggjort foråret 2011, men støtten via bygningsforbedringsmidlerne har kommunen ikke fremsendt endnu.

Dec. 2011 kr. 33.000 tilgået fra bygningsforbedringskontoen.  Hele renoveringsarbejdet beløb sig til tæt ved kr. 180.000, så vi fik ikke støtte til det hele.

 Træer fældes                                                       

Robert har lavet en flot rydningsarbejde – der findes løsning på at holde bevoksning i ave. 15/9.-05. Der er sprøjtet èn gang mod ukrudt og nye skud.

 Forsikringssag

Der har fundet besigtigelse sted.  Tilbud vil komme.OK 15/9.-05 Forsikringsmægler har undersøgt vore forsikringer og sagt god for at de er OK, og der ikke er grund til ændring eller andet selskab.

 Utæt tag tæt

 Taget over MC tætnet – pris ca. 800 kr.  Udført okt. 2005

 Ovenlys

 Det nye ovenlys er etableret tillige med hvide rammekanter for optimal lysindfald. Pris ca. 10.000,- i alt.     15/9.-05 udført

 Stuehuset

Lauget betaler for opsætning af akryl/pleksiglas indvendig ved vinduerne  - udført nov. 2005

 Punktlys under udhæng + port + indvendige installationer      

 I 2009 blev arbejdet udført både udvendig og indvendig.

De udvendige punktlyskasser blev efterfølgende malet  Udført i 2009

 Utætheder ved tag over veranda/udestue    

Der trænger vand igennem.  . Beslutning :  Tag skiftes med tilsvarende – spær – lægter – stern  skiftes efter behov.

Er udført – januar 2006

Loftsimprægnering

Aage havde kontakt til Vejle firmaet  ”lavTOX, der ville sælge os et virksomt middel.

Vi skal før indkøb have undersøgt hvor store flader, der skal sprøjtes. 15/9.-05 Besluttet at afvente hvordan behovet udvikler sig efter at taget er tætnet og nyt ovenlys er etableret. Ingen yderligere udvikling 2007. Sagen slut

 Dør i sydgavl

 15/9.-05 Døren er flot repareret

Den sydlige gavlmur .

  Arbejdet igangsættes snarest jfr. dagsorden punkt 5. Sydgavlen renoveret – kraftig udvendig ekstra sokkel af beton og stål opført fra 1½ meters dybde til 2½ meter over jorden  – gammel dør muret til – lange revner i murværket fræset ud og stål indlagt – en del pudsearbejde udført både ind- og udvendig.

 15/9.-05.    Er udført

Blå Mølle – stuehuset                             Blå Mølle                            

 Blå Mølle har fået lov til at vælte en mur mellem 2 rum ud mod gaden og isætte en foldedør for egen regning. Vi har over for Blå Mølle/Blå Kors bekræftet, at muren ikke skal reetableres ved fraflytning.

Blå Mølle renoverer i øvrigt stuehuset

Ovennævnte oplyst og accepteret 20. okt. 2005  Er udført i 2006

 

Oprydning – MC har fået fast rum i kælderen

Ad et par gange, er der i foråret 2007 foretaget en kraftig oprydning i Møllehuset – meget skrammel af uvedkommende art er kørt bort. MC har ligeledes ryddet op i kælderen og har efterfølgende fået et fast rum til venstre for døren.

 Færdig 2007

Loft i Møllehus samt ny trappe op til samme.

Inden optagning af turbine samt renovering af drivaksel m.v. er det besluttet at det rådne loft i Møllehuset skal udskiftes – ligeledes en bjælke.

I juni 2007 påbegyndtes nedbrydning af loft og rådden bjælke.  Der blev bestilt nye brædder og bjælke.

Brædder, bjælke, trapper m.v. blev sidst i sept. 07 smurt med trætjære og lagt til tørre .

Fra juni 2007 til juni 2008 blev små200 m2gamle-rådne-støvede-ulækre loftsbrædder brækket ned og kørt bort. Niels Mogensen (tømrer) rettede bjælker op og lagde en del af gulvet, ligesom han lavede trappen og fast træskillevæg med dør mellem mølleloftet og loftet hen over MC. Alle gamle bjælker smurt med trætjære og det samme blev alle nye brædder både på over- og underside samt i not og fjer.

Karl Erik udførte et stort arbejde med at sprøjte bjælker og lofter i kælderen.  Han lignede et rumvæsen.  Han var iført fuld åndedrætsbeskyttelse.

Vi lagde gulvbrædderne rundt om selve mølleriet ca.80 m2.  I hele perioden lugtede alle involverede af trætjære. Ja hele området lugtede.  Fiddlers skulle afviklede koncert den 13. juni og vi var noget nervøse for, om lugten var for ”fæl”. I ugen op til koncerten blev der foretaget en række afværgeforanstaltninger ligesom vægge, lofter og gulve blev støvsuget med den store maskine fra varmeværket.

 Det blev dog en god koncert.

Arbejdet færdig 1. juni 2008.  I juni, juli og august blev alle vægge indvendig kalket.

 

 

  Verandaen.                                                                       

 Talt med et firma, der på en speciel måde kan rette ”sokler op”. Der er tale om verandasoklen og soklen under sydmuren – der arbejdes med sagen.

Sokkel og sydmur meget kraftig stabiliseret af Leif Dag i foråret 2007.

 Talt med ”den gamle by”. De havde en maskine, der ved hjælp af ”specielt lys” kunne løsne kit og maling på verandaen. Var ikke meget for at leje ud – henviste til andre, der havde en lignende maskine, som muligvis kunne lånes.

Foråret 2007 – ved udgravning konstateres, at der ingen sokkel er under verandaen, hvorfor ovennævnte opretningsmetode er skrottet.

 Lavet aftale med Arne snedker fra Skarrild om renovering af verandavinduer.

11-10-07 vinduerne er færdige – afventer sokkelarbejdet.

Der kom til at mangle ruder med ”trukket” glas samt farvepigmenterede vinduer  Ved et heftigt detektivarbejde udført af Aage både i Polen og herhjemme fik vi fat i det manglende og har endda lidt i reserve.

 Specielt Egon Mathiasen lagde et stort og kunstnerisk arbejde i, at få murværket op til vindusfagene udført på samme måde, som det oprindeligt var udført.

.Hele arbejdet færdig sept. 2008. Det ser forrygende flot ud. Verandaen er nu ført tilbage til sin oprindelige skikkelse ved en kraftig restaurering og mange penge(120-130,000 kr),  Vi fik bevilget kr. 40,000 fra Herning Kommunes Kultur og Fritidsudvalg.

 

Dræn under Møllehuset fra portåbningen til bækken

 

2008 lægger Sv.Aage dræn under Møllehuset fra en ny brønd ved portåbningen.

 

BBR – Forsikring

Ved gennemgang af sidste nye BBR 2010 samt vores forsikringsforhold ses følgende:

Alle vore bygninger er registreret som bygninger til hotel og restaurationsdrift ell. lign.

Bygningsareal og antal svarede heller ikke til de faktiske forhold.

Forsikringsmæssigt svarede areal og bygninger heller ikke til de faktiske forhold.

Ad BBR: Aage og Knud har målt vores bygningsmasse efter – lavet ny skitse.  Dette materiale er afleveret til kommunen sammen med anmodning om at få stuehuset registreret som (erhvervsmæssigt udlejning – boligformål)

Ny skitse afleveret til forsikringsselskabet med anmodning om accept inden for bestående polise og præmie.

Sept. 2010 – møllebygningerne er nu reg. i BBR efter vore egne opmålinger og ønsker vedr. anvendelse.  Forsikringsselskabet har sagt OK inden for bestående police.

Vandindtaget fra Mølledammen.

Forud for kommunens oprensning af Mølledammen blev der indhentet tilbudfra VVS Henning Steffensen om total renovering af vandindtaget.  Da Mølledammen var tømt for vand gik Henning i gang.  Accept fra Herning Kommune, der har ansvaret for alle afløb fra Mølledammen.

Regning betalt af Herning Kommune.

Da rørføringen fra vandindtaget og ned til turbinen var gennemtæret blev der isat en ca. 8½ meter foring. 

 Udført 2010

 Bro ved vandindtaget.

Vi får en tømrer til at lave arbejdet – . Niels Mogensen laver broen.

Udført efteråret 2009

 Varmt og koldt vand i Møllehusets bar

Hele installationen udført af Sv. Aage i 2009.  Vi skal huske at tømme systemet om vinteren.

Brolægning foran Møllen

I forbindelse med område- og byfornyelsesprojektet i Kibæk blev forpladsen ved Møllen inddraget.

Mange m2 er blevet belagt med pegsten og det øvrige område vil blive renoveret med asfalt.

Pegstenene blev nedlagt i 2009.  Det øvrige arbejde forventes færdig i foråret 2010

Foråret 2010 – arbejdet er færdiggjort

 

Grøn område etableret i sumpen bag Freddy Stamms ejendom.

300 m2 piletræer og buske savet ned og afbrændt. 400 m2 jord fra hallen er af Freddy Stamm kørt ud i området og jævnet ud.

Arbejdet foretaget fra april og hen over sommeren 2010

 Pudsearbejde på nordgavlen og vestsiden af møllehuset.

Hen over sommeren 2010 er dette arbejde blevet udført i det væsentligste af Egon Matthiasen.

 Etablering af handicapvenlige passager

Ved anvendelse af raldyngen er op-og nedgangene fra broerne over henholdsvis vandindtaget og laksetrappen gjort handicapvenlige.  Det samme er de sidste50 msti før broen over vandføringen mellem de to søer

Arbejdet færdig aug. 2010

 Bro over vandløbet mellem Mølledammen og Lille Mølledam

Ved anvendelse af træ fra en nedlagte ø i Mølledammen er der blevet etableret en bro.

Arbejdet færdig i september 2010

 Naturpleje – ”Lille Ø”

Foråret 2010 – træer og buske ryddet – vandomløbet åbnet med Jan Kristensens lille rendegraver. Opstemning med kampesten foretaget for at få vandstrømmen rundt om øen.

 

 Naturpleje m.v. indkik

2009 – efterår. I forbindelse med oprensningen af  Mølledammen har vi i samarbejde med Thomas fra Natur og Grønne Områder Herning Kommune fældet en del træer og underbevoksning langs hele den sydlige dæmning.  2 hæklignende træ/buske ved opkørslen til Laksetrappen er ligeledes fjernet.

Sammen med Thomas er yderligere et stort antal træer og buske blevet afmærket til rydning.

Denne rydning skal finde sted neden for Laksetrappen op mod Velhustedvej og ud mod Møllevænget. .

Dette arbejde tænkes foretaget i foråret ved hjælp af en række Kibækborgere.

2010 foråret.Arbejdet udført – der er nu frit indkik til Laksetrappen og vandspejlet på Mølledammen fra Møllevænget..

 

 Små vinduer i Mølle

Mange af de små ruder er knust – der mangles kitning og jernrammerne trænger til rengøring og maling.   April 2007 Arbejdet er færdiggjort i 2010

 Glasverandaen – maling udvendig og indv.

Oktober 2010 – maler Volmer har udført dette arbejde.

 Bro over til ”lille Ø”

2010    Romantisk bro bestilt hos teknisk skole – vi betaler kun materialer. Vi har søgt midler hos Tips og Lottofonden – får besked jan. Kvt. 2011.

2011    Tips og Lotto samt Tuborgs Grønne Fond har hver bevilget ca. 15.000 kr

Teknisk skole er gået i gang med at lave broen.

Broen færdig og males på skolen.. Fundament støbt på begge sider af bækken.

Broen transporteret til Kibæk og monteret.

Broen officielt indviet 2011

 Natursti  fra Laksetrappen til Lyngholm alle

 

Forået 2010. Vi er i færd med at anlægge en natursti hen over Laksetrappen – ud over øen mellem Mølledammen og Lille Mølledam – over til bækkens indløb i Mølledammen. Langs med bækken over til Lyngholm alle. har Herning Vand fyldt 70 m2jord i et stort hul ved bækken  tæt ved Lyngholm alle. Samt  etableret ca.200 m sti fra Lyngholm Alle langs Fausmose Bæk til Mølledammen med grus/ral  - stien er allerede passabel.  Stien ligger i hele sit forløb på Møllens jord.  De fældede træer inden for Lyngholm alle vil i foråret blive fliset og en del heraf vil blive lagt ud på stien..

 Lauget har udbedret stien mellem Mølledammen og Lille Mølledam med filtdug og ca.25 m3flis.

 

Maling af alt udvendig træ- og murværk.

Hen over sommeren 2010 er næsten alt udvendig træ- og murværk blevet malet.

Der mangler kun væggen på vestsiden af møllehuset og soklen på nordgavlen.

 Nu er også vestsiden af møllehuset samt nævnte sokkel malet.

Foråret 2011

 

Tagrender på vestsiden af møllehuset

Heine og Kalle har påtaget sig opgaven

2011 foråret – tagrenden monteret

 Frisering af 3 grønne områder    -    alle (Knud)

Den ”lille Ø” – forpladsen til laksetrappen og  ”sumpen” bag Freddy

Tidlig forår 2011 ryddes der op og sås græs m.v. Sådan blev det ikke!!

August 2011 forpladsen til laksetrappen fræset og tilsået med græs

Mod forventning blev arbejdet udført af Kommunens Driftafdeling i Kibæk

September 2011 ”lille  Ø” friseret og tilsået med græs

September 2011 – sumpen bag Freddy sprøjtet med round up så siv,flæg og mindre buske går ud.

Færdig efteråret 2011 

 Nedbrydning af inventar i hal hos 10-4 – tovholder Aage

I nov.-dec. 2011 brugte vi 3 dage på at nedbryde store mængder tømmer og brædder i hal hos nedlagte 10-4.  Det hele kørt ned på møllen, hvor søm og bolte hen over vinteren blev fjernet. Efterfølgende blev tømmer og brædder ved MC.s hjælp lagt på lager på loftet over MC.s lokaler.

Færdig foråret 2012

 Gulvbrædder – bygning II – sydlige del  Ove er tovholder

 

Arbejdet udføres jan. Feb. marts 2012

Brædder hjemtaget i september 2011 og sværtet udendørs

Resten af arbejdet forventes udført hen over vinteren 11-12

De gamle rådne brædder fjernet. Kælderrummet ryddet for alt muligt skrammel.  De bærende bjælker renoveret/oprettet og kraftigt understøttet. Ny jernbjælke lagt ind som understøtning for de murede hvælvinge. Der blev etableret dræn i kælderen ud mod bækken.

De ny brædder blev monteret og overgangen mod hvælvingerne blev nivelleret af murer Leif Dag 

Færdig foråret 2012                                                           

 

Sumpen bag Freddy og området øst og vest for overløbsbrønden. Aage Poul Knud

Højmose Planteskole entreres til at tilplante ”sumpen” med 76 rhododendron samt tilplante området ved overløbsbrønden med 230 forskellige træer og buske.

Færdig 2012

 Sti lands bækken fra dyrlægen til Mølledammen tovholder Knud

Der skal opsamles sten i rabatterne og udlægges grus/ral på strækningen

Det meste af arbejdet er økonomisk sponseret

Steen forestår arbejdet med opsamling af sten efteråret 2011.

Knud har aftale med Freddy vedr. grusningsarbejdet.

Freddy leverer i første omgang 10 m3 grus/ral, som han også jævner ud.

Senere leverer han 8m3 grus/ral samt 8 m3 ærtesten, som vi selv lægger ud over stiarealet.

Færdig sommeren 2013

 Alge-og mosvækst på møllens tag   Knud

Jens Thomas Rasmussen entreres til at sprøjte taget

Færdig 2012

 Stenmel   Poul og Knud

Der hentes 2½ m2 stenmel og ca. 1½ m2 køres ud ved broovergangene og stien nord for >Laksetrappen således at området bliver mere handicapvenlig.

Færdig2013

 Borde-bænke-fliser – Svend Aage med flere

Der lægges fliserunddeller 3 steder – Lille Ø – Laksetrappen – Rhododendron – og på disse fliser bliver de fra Rumænien indkøbte bord/bænke placeret.

Færdig 2013

 Sprøjtning mod borebiller  Svend Aage og Aage

Via den polske forbindelse har vi fået fat i et godt middel mod borebiller i møllens træværk.

Sv. Aage har brugt en uges tid på arbejdet i sensommeren 2014.

Færdig 2014

 Den gl. rensemaskine  Ove m.f.

Den tonstunge maskine, der spærrede for det videre loftsarbejde over køregangen er fjernet.

Færdig 2014

 Sydlige gavl og trappe til kælder Aage

Gavl spules/pudses og filter limes på – ankre og vinduer sættes om – ny trappe støbes til kælder – udvendig dræn etableres  Enighed om, at Leif dag skal udføre

Filter er limet på og gavlen er pudset. Ny trappe til kælder støbt.

Færdig oktober 2014

 Tagrender renset Det grønne område ved Laksetrappen renset for blade og klippet.

Det tog 5 mand 4 timer i November at frisere området.  Der lå så mange blade, at græsset visse steder var gulnet. Græsset var ikke blevet klippet i lang tid, hvorfor bladene blev ”bundet” frem for at blæse væk.  Færdig november 2014.

 Kalk og Gødning samt fjernelse af grene på store græsplæne

 

Det indkøbte kalk og gødning (6 sække kalk og 2 sække NPK) udstrøet og grene revet sammen og fjerne af Mogens, Bent og Steen. 4.  maj 2015

 Vildtvoksende træer og buske fjerne omkring Velhustedsøerne

 

Med buskryddere nedkæmpede Mogens og Peder træerne og buskene. Poul fjerne udragende grene langs stierne.  April 2015

  Oprydning over køregangen – sprøjtning mod borebiller

 

Ove og Aage ryddede loftet over køregangen og kørte en del materiale på lossen.

Sv. Aage har sprøjtet mod borebiller  April 2015

 Træer opstammes – døre grene fjernes

Ved hjælp af teleskoplift blev de blev det døde ved/grene fjernet fra de store træer syd for laksetrappen. 6 mand og 1 kvinde i arbejde  Nov. 2015

 Bent og Sv. Aage graver planterne op ved rod       Okt. 2015

Laksebærrene på Lille Ø trimmes – græs sået – indkig mod laksetrappen fra Møllevænget og Velhustedvej genetableret ved fjernelse af en del underbevoksning og nedhængende grene.

  Punktlys i portåbningen

Så har Aage kastet lys over portåbningen             Maj 2015

 Mc.s kælderrum renoveres til Møllens brug

Sv. Aage – Bent og Aage isolerer/sætter hylder op/kaster lys og varme ind Okt. 2015

 Bagsiden af Møllehuset kalkes og soklen trækkes op

Er kalket en gang, men skal kalkes igen og soklen skal tjæres.  Udført foråret 2016

Den hvide bro rengøres og males.

Udført foråret 2016  Knud højtryksrenser – Aage spartler – Steen og Linda maler

 40 m3 flis ligger i en dynge ved Lyngholmsalle

Ved hjælp af traktor – trailer – trillebører og 12 mand blev arbejdet  udført marts 2016

 Forårskalkning og gødskning

300 kg perlekalk 50 kg NPK gødning  4 kg rhododendrongødning  Udstrøet marts 2016

 Frugttræer og muldjord

Plantning af yderligere 5-6 frugttræer/buske til færdiggørelse af rækken med de 10 frugttræer.

Alle træer er tilføret yderligere muldjord     Udført foråret 2016 af Poul – Birgit og Knud

 Stigbordet Vandindtag renses regelmæssigt                                            

Turnusordning indført – 8 mand tager en uge ad gangen.

 Området omkring regnvandssøerne skal trimmes

Er udført foråret marts 2016 af Peder og Bent med buskrydder og resten samlede i dynger.

 Jorddynge mod nordgavl skal fjernes og området befæstes med fliser.

Jorddyngen er fjernet – Leif Dag skal nivellere og befæste ca. 20 m2 med fliser

Arbejdet udført i foråret 2016 og ser flot ud.

 Veranda –ved indgang til Blå Mølle

Malingen på træværket skaller af – skal slibes og males i foråret 2016

Mogensen og co udfører arbejdet i sommeren 2016

 Møllehusets østside – køregangen og nordgavlen skal renses og kalkes/tjæres. Bænke males

Knud højtryksrenser og sprøjter mod alger. Johs. – Bent – Poul – Birgit – Mogens – Kalle - Peder

Arbejdet udført foråret 2016

Mc.s ydervægge virker grønne. Skal spules og  sprøjtes mod alger. Sokkel trækkes op med sort.      

Knud renser og sprøjter Flere klarer soklen   Udført maj 2016

 Der skal lægges nyt gulv over køregangen                               

Aage – Ove og Kalle har klaret opgaven  Sommeren 2016

 Der skal etableres nye rum over køregangen, når det nye gulv er lagt. 

Aage og Kalle har etableret et flot rum til Fiddlers materialer    Sommeren 2016

 Kælderruder repareres og jernrammerne males med ”polsk” rød.                                                      

Ove,Mogens,Bent, Peder. Kalle, Poul, Birgit, Johs. Udført sensommeren 2016

 Døre til MC.s lokale og toilet skal males.

Mc. maler selv  Udført november 2016

Kalk – alm. gødning samt rododendrongødning  2017

April – det i efteråret indkøbte gødning m.v. udstrøet   Knud

 Broen over Laksetrappen repareres i samarbejde med NGO Herning Kommune.

For regning af Herning Kommune er der indkøbt 70 bro planker i lærk – 10 liter maling – fornødne skruer og søm.  Bro og rækværk er højtryks renset.  Herning Kommune har indbetalt vort tilgodehavende      Arbejdet skal udføres foråret 2017  Arbejdet udført maj 2017 af Knud

 Plankeværket fra Blå Mølle til Vorgodvej skal repareres og males i samarbejde med Blå Mølle.

Reparationen er udført af Mogens og Bent. Stolperne højtryks renset af Knud. Malerarbejdet udføres af Blå Mølle foråret 2017.  Arbejdet udført maj 2017

 Den røde hovedtrappe trænger til maling.

Udført maj 2017 af Knud

Græsslåning og buskrydning foråret 2017

Udført løbende af Bent

Renovering af  flisesti mellem Mølledammen og Lille Mølledam

Stien var ikke så passabel længere, dels fordi den var sunket, og dels fordi det gamle flis var for groft.

Alle mand af huse i april 2017 hvorefter ca. 60 m3 findelt flis blev udlagt.

 Rygsprøjten renoveret

I kælderen har der i mange år henstået en Gloria rygsprøjte. Sprøjten har ikke været brugbar, idet den manglede dysere.  A/S Flensborg Herning siger at sprøjten er af god kvalitet.  Reservedel formedels kr. 85 indkøbt og monteret.. Sprøjten henstår fortsat i kælderen med påfyld af 4-5 liter solarolie. Sprøjten rengøres ved lejlighed.

Er nu rengjort og brugbar til bl. A. alger på tag.

 

 

Mc.s ydervægge virker grønne. Skal spules og  sprøjtes mod alger. Sokkel trækkes op.        

Knud algedræber og skyller efter  - Kalle – Bent og Hasse kalker vægge og sokkel.

Arbejdet udført foråret 2017

 De røde porte og døre trænger til maling

Arbejdet udført af Birgit, Poul og Knud sommeren 2017.

 Gulv over den nordlige ende af køregangen  + rum til os selv. 

Vi har materialerne – Aage , Ove og Kalle m.f.                                                                            

Afteråret 2017 – gulv over hele køregangen er nu fornyet. Gulvet over den nordlige del af MC ligeledes fornyet. Herudover er der etableret et lækkert depotrum på loftet.

Arbejdet afsluttet. Der er stadig lidt gulvbrædder tilovers.

 Januar 2018 Løvfaldet er ved at kvæle græsset. 

Den sædvanlige bande samlet – ca. 5 m3 blade revet sammen og fjernet.

Det skal påtales over for MC, at græsset skal være endnu mere tætklippet og efteråret.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

02.11 | 18:57

Iflg J.M.Kjærsig og Johan C. Sulkjær: Assing Sogn i Hammerum Herred ISBN 87-87643-53-7.Side 54 står der hvem der var ejere.

...
23.04 | 20:20

Tak for de pæne ord Hans. Thorvald vil snarest få sit rette navn tilbage.
PS På anden vis sender jeg dig et par mail, som jeg har haft med en mand.
mvh.

...
08.04 | 19:59

Hej Knud.
Flot hjemmeside!
Lige en lille detalje: Den seneste ejer hed Thorvald Eriksen ( ikke Thorkild )
Bedste hilsner og god påske
Hans Kjærsgaard

...
30.01 | 14:28

Mange flotte og minderige fotos. Har selv tilbragt mange timer på Kibæk Mølle, hjalp bl.a. de to ansatte Svend Hartvigsen og Holger Pedersen efter skoletid.

...
Du kan lide denne side