Bekæmpelse af mink, skader og krager på møllens område

 

 Bekæmpelse af vildmink samt krager og skader i Kibæks grønne områder.

Se også billedserie under "Bekæmpelse af mink"

Assing Sogns Jagt- og Skytteforenings generalforsamling torsdag den 22. jan. 2015 blev det besluttet påny at søge om tilladelse til opstilling af fælder til bekæmpelse af mink, krager og skader i de grønne områder i Kibæk..

Det blev oplyst, at der de sidste 2 år var fanget 3 vildmink i de grønne områder.

Nedennævnte er uddrag af debatten på generalforsamlingen 2012

                                        En natur i ubalance

Ovennævnte emne kom på bane, fordi flere havde bemærket, at der de sidste 10-15 år ikke var kommet ret mange ællinger på vingerne i Møllesøen og Mølledammen..

 De sidste 3 år var næsten ingen ællinger kommet på vingerne, uagtet der over en ca. 4 ugers periode hvert år var kommet ca. 25 kuld ællinger ned i Møllesøen og Mølledammen.  Derudover var der talrige beretninger om plyndringer af andereder i villahaverne.

For 5 år siden mistede svaneparret i Mølledammen 2 af sine 5 unger og en tredje blev skambidt.

 Ligeledes var der beretninger om, at i villahaverne blev en meget stor del af sangfuglenes reder tømt for unger, hvilket i det væsentligste skyldtes skader og krager.

                                            Vildminken er en dræber

Der er i de senere år set vildmink både ved Møllesøen og Mølledammen. For godt et års tid siden, blev der fanget en vildmink ved Møllesøen.

Vildminken er en født dræber.  Kommer den i nærheden af et kuld ællinger, dræber den som oftest hele kuldet.. Vildminken er et typisk natdyr, hvorfor den meget sjældent bliver set.

 Man var også inde på, at det forhold, at vandstær, isfugl, gul vipstjært og spætmejse de senere år kun var registrerede som enkelte par, havde sin baggrund i tilstedeværelse af alt for mange skader og krager i byområdet.

                                            Opstilling af fælder

Blandt andet på den baggrund besluttede generalforsamlingen at foranstalte en forstærket indsats mod specielt vildmink samt skader og krager ved opstilling af lovlige fælder.

Fælderne vil som oftest blive tilset 2 gange dagligt.

 Bekæmpelsen vil ske i et samarbejde med Herning Kommunes afdeling for ” Natur- og Grønne områder”

Generalforsamlingen var enig om, at borgerne i Kibæk skulle orienteres via dagspressen inden fælderne blev opstillet.  Generalforsamlingen beder borgerne om forståelse for, at det en gang imellem er nødvendigt at gribe ind i det nogen vil kalde ”naturens gang”.

I Kibæks grønne områder m.v. er der p.t. en grusom ubalance i naturen.

 Med venlig hilsen

Knud Nielsen

-medlem af Assing Sogns Jagt- og Skytteforening

-mail Knud0505@outlook.dk